Районен съд, гр. Берковица

съд-берковица
Преди освобождението на България от турско робство, Берковица е кааза- околийски център на турска провинция, част от Османската империя. По силата на тогава действащия от 23. 04. 1869 година турски Закон за устройство на съдилищата, в гр. Берковица има каазалийско съдилище, което разглежда като първа инстанция граждански спорове и наказателни дела за налагане на наказание “запиране от един ден до една седмица” и глоба до 100 гроша. В административно отношение, градът влиза в района на Видинския санджак (окръг), а каазалийското съдилище е под ръководството на санджакския съд в гр. Видин. Известно е, че през 1874 година съдия в каазалийския съд е Мустафа Али-бей, а сред членовете на съда са и българите Хаджи Петър- ага (Хаджи Петър Илиев), Инчо ага и др.
Тогава съдът се помещава в една стая в задната част на тогавашния конак в центъра на града- съборената сграда на околийското управление.